Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen jou als gebruiker van het www.bakkenvooreenfeestje.nl en Dr. Oetker.
 2. Door jouw mening of (traktatie- of feest)idee in te sturen geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Dr. Oetker heeft het recht deze voorwaarden zonder nadere aankondiging aan te passen. 
 3. Als je een (traktatie- of feest)idee wilt plaatsen op www.bakkenvooreenfeestje.nl, moet je je registreren via een contactformulier met de titel ‘idee insturen’.
 4. De gebruiker blijft auteursrechthebbende op zijn of haar idee. De gebruiker verleent Dr. Oetker een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van het bericht of recept, al dan niet in bewerkte vorm middels welke media dan ook en via alle huidige en toekomstige technische middelen.
 5. De gebruiker plaatst alleen ideeën op www.bakkenvooreenfeestje.nl, waarvan de gebruiker zelf over de rechten van intellectuele eigendom beschikt, waaronder het auteursrecht. Het plaatsen op www.bakkenvooreenfeestje.nl van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen, zonder daarbij de bron te vermelden, vormt een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan.
 6. De gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker. De gebruiker vrijwaart Dr. Oetker tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op rechten van intellectuele eigendom).
 7. Dr. Oetker plaatst de mening(en) en idee(ën) van gebruiker(s) automatisch en zonder te lezen of goed te keuren te plaatsen, dit om de interactie en de snelheid van het medium niet te verstoren. Een mening geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van Dr. Oetker. Dr. Oetker is niet verplicht om bijdrage(n) en idee(ën) van gebruiker(s) op de website te plaatsen.
 8. Het is derden niet toegestaan bijdragen van de website te kopiëren, te bewerken of te publiceren zonder toestemming van de gebruiker of van Dr. Oetker. Evenmin is het derden toegestaan om zonder toestemming van Dr. Oetker samenvattingen of overzichten uit het onderdeel ‘Ideeën van Anderen’ te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).
 9. Er kan door Dr. Oetker geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in het onderdeel ‘Ideeën van Anderen’ voorkomende gegevens. Er kan geen beroep worden gedaan op de in dit onderdeel voorkomende gegevens.
 10. Dr. Oetker behoudt zich het recht voor (onderdelen van) de website,  waaronder de meningen en ideeën van de gebruiker (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken, dan wel stop te zetten.
 11. Dr. Oetker sluit alle aansprakelijkheid uit voor direct of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de website (van het onderdeel ‘Ideeen van anderen’) dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te gebruiken en/of te raadplegen.
 12. Dr. Oetker behoudt zich het recht voor om meningen en ideeën te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met deze voorwaarden en om gebruikers uit te sluiten van verder gebruik van het onderdeel ‘Ideeën van anderen’, zonder dat zij hiervoor enige verantwoording aan de gebruiker is verschuldigd.
 13. Je verstrekt jouw persoonlijke gegevens aan Dr. Oetker wanneer je je registreert als gebruiker van de website, wanneer je meningen en/of ideeën plaatst en wanneer je ons e-mailt. Dr. Oetker verzamelt deze gegevens om jou in staat te stellen jouw meningen en/of ideeën te delen en om eventueel met je in contact te komen over jouw bijdrage.
 14. Jouw persoonlijke gegevens kunnen wij ook gebruiken om je op de hoogte te brengen of te houden van de activiteiten van Dr. Oetker, alsmede voor marketingdoeleinden. Indien je hier geen prijs op stelt, kun je dit aangeven via het contactformulier op www.bakkenvooreenfeestje.nl, of op www.oetker.nl of door een brief te sturen naar Dr. Oetker Consumentenservice, Antwoordnummer 7204, 3800 TE Amersfoort.
 15. Dr. Oetker zal jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behoudens indien en voor zover Dr. Oetker daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.
 16. Als je op deze website een bijdrage tegenkomt die naar jouw mening jouw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met deze voorwaarden, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan de website.
 17. Je kunt jouw klacht kenbaar maken aan Dr. Oetker via het contactformulier op www.bakkenvooreenfeestje.nlof www. oetker.nl. Ook het onderdeel ‘Ideeën van anderen’ wordt beheerd door Dr. Oetker. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze website vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.
 18. In alle gevallen die niet zijn voorzien in deze gebruiksvoorwaarden, beslist Dr. Oetker.

Disclaimer

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, met inbegrip van teksten, databestanden, foto's, beeld- en geluidsmateriaal, berusten bij Dr. Oetker of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik aanwenden.

Door het gebruik van deze website verklaar je jouw akkoord met deze vrijwaring. Dr. Oetker heeft deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Dr. Oetker tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Echter, zij kan niet instaan voor de juistheden de volledigheid van de op deze website aangeboden informatie.

Dr. Oetker is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de site, zoals reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's, beeld- en geluidsmaterialen, ideeën en recepten. Dr. Oetker is gerechtigd informatie van derden onmiddellijk van haar site te verwijderen. Het aanbieden op de site van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Dr. Oetker de op of via deze website aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

Dr. Oetker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen in website, of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, daaronder mede verstaan informatie van derden.

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

Privacy- en cookieverklaring

Als je je aanmeldt bij de website van Dr. Oetker, genaamd www.bakkenvooreenfeestje.nl kan je worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. Dr. Oetker neemt passende maatregelen om te waarborgen dat de gegevensbewerking geschiedt met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van onze diensten waaronder toegang tot de website;
 • informeren over producten en diensten van onszelf. Als je geen prijs stelt op deze informatie kun je dat aangeven door contact met ons opnemen (via het contactformulier op de website, danwel via telefoonnummer 0800-0223306).
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. Op onze website maken wij verder gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren en inloggegevens) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan (zoals de instellingen van je pc, je voorkeuren of inloggegevens) om een volgend bezoek aan onze website makkelijker te maken. Deze cookies bevatten geen naam, adres of andere persoonlijke gegevens.

Deze website plaatst de volgende cookies:

Cookie naam

Soort cookie

Doel

PHPSESSID

functioneel

Deze functionele cookie is voor sessie-informatie zoals zoekopdrachten of bezochte pagina's. Sessie-informatie wordt op een server opgeslagen en niet op jouw computer. Deze cookie wordt automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit.

BIGipServerbit-
inet-http-linux

functioneel

Deze functionele cookie is voor session persistence. Via load balancing wordt het werk verdeeld tussen servers zodat bezoeken binnen één sessie bij dezelfde server uitkomen.

sifrFetch functioneel Deze cookie zorgt ervoor dat het lettertype dat bij de site hoort getoond wordt.
CookieAccept functioneel Deze functionele cookie onthoudt of je geklikt hebt op de cookiemelding.

__utma

Google Analytics

In deze cookie wordt bijgehouden hoe vaak je op deze site bent geweest. Ook houd deze cookie bij wanneer je voor het eerst bent geweest en wanneer voor het laatst.

__utmb

Google Analytics

In deze cookie wordt opgeslagen op welk tijdstip je de site bezoekt.

__utmc

Google Analytics

In deze cookie wordt opgeslagen op welk tijdstip je onze site verlaat.

__utmc

Google Analytics

In deze cookie wordt opgeslagen hoe je op onze site terecht bent gekomen. Bijvoorbeeld via een zoekmachine of website en welke zoekwoorden er gebruikt zijn.

__atuvc

AddThis

Deze cookie is voor de social bookmark plugin van AddThis. Via deze plugin kun je content delen via bijvoorbeeld Facebook of Twitter.

Cookies uitzetten of verwijderen
Je kunt de browser van een computer zo instellen dat je tijdens een bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Ook kun je via een browser de geplaatste cookies verwijderen en het installeren van nieuwe cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website. Raadpleeg voor het verwijderen of uitzetten van cookies de helpfunctie en/of de instellingen van je browser: Chrome Internet Explorer Firefox Safari

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als je wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd of als je jouw gegevens wilt wijzigingen, kun je contact opnemen met de consumentenservice via het contactformulier op de website, danwel via telefoonnummer 0800-0223306.

Wijzigingen
Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen
Als je vragen hebt over deze privacy- en cookieverklaring, kun je contact opnemen met onze consumentenservice via het contactformulier op de website, danwel via telefoonnummer 0800-0223306.

Je bent hier:
accepteer cookies Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Graag vragen wij jouw akkoord om gebruik te blijven maken van cookies. Meer informatie.